Okienko pre chodcov, naučte sa ako správne chodiť po chodníku !

9359
Like!

chodci-chodte-vpravo

Chodci sú nedisciplinovaný a mnohí chodia vľavo po chodníku a zavadzajú chodcom čo idú správne po pravej strane.

.

.

Naučte sa už konečne túto jednoduchú vetu: Chodci chodte vpravo! a uplatňujte ju aj v praxi ! Cyklisti a vodiči osviežte si pamäť ako sa správne správať na vozovke. Hlavne cyklisti dodržiavajte správne značky, aby sa nestalo že jazdíte po chodníku pre chodcov, alebo korčuliarov a ohrozujete ostatných účastníkov premávky. Cyklistická cestička je označená veľkým bicyklom, alebo značkou s bicyklom, tade máte jazdiť po pravej strane !

Práva a povinnosti chodca

Základné pravidlo znie:

Chodec je povinný používať najmä chodník a po chodníku sa chodí vpravo.

Chodec je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, aj ak tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 60 cm, osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, skateboarde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického, alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

Tam, kde nie je chodník, chodí sa po ľavej krajnici. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici. Pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci v dvojstupe a po pravej strane.

Po chodníku sa môže tlačiť kočík, vozík, bicykel, ťahať sane alebo viesť psa. Na chodníku sa môžete viezť na kolobežke, kolieskových korčuliach alebo lyžiach, ale nesmiete ohroziť ostatných chodcov. Osoba so zdravotným postihnutím na vozíku nesmie na chodníku prekročiť rýchlosť chôdze.

Ak je v blízkosti križovatky priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, môže chodec cez cestu prejsť len na týchto miestach. Mimo priechodu pre chodcov môže chodec prechádzať cez cestu len rovno a najkratším smerom.

Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Na ceste sa chodec, alebo chodci nesmú bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať.

Pred vstupom na cestu alebo priechod pre chodcov, kde nie je semafor, sa najprv pozrie vľavo, potom vpravo a ak nejde žiadne auto alebo je ďaleko, môže chodec prejsť, ešte aj počas prechádzania musí dávať pozor, či nejde auto.

Chodci nesmú prekonávať zábradlie ani iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty.

Ak ste na priechode pre chodcov a zrazu zasvieti červené svetlo na semafore, urýchlene prejdite na druhú stranu, nikdy nezmätkujte a nevracajte sa späť. Chodci nesmú vstupovať na cestu, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy - policajti, hasiči, sanitka.

Za zníženej viditeľnosti (hustý dážď, sneženie, hmla), ak ide chodec po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky.

Vyhláška jasné hovorí, že každý učastník cestnej premávky (cyklista, chodec aj vodič) je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Je ďalej povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch.

V obytnej, pešej a školskej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52 o chodcoch. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

V obytnej, pešej a školskej zóne sú chodci povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

Prevažná časť tragických nehôd medzi chodcami, cyklistami a vodičmi sa stáva za zníženej viditeľnosti v obci a mimo priechodu pre chodcov. Najviac usmrtených chodcov býva vo veku 70–80 rokov a tiež deti od 5 do 10 rokov. Dôvod je ten, že ide o najväčšie skupiny nemotorizovaných občanov. Žien býva usmrtených oproti mužom menej, v pomere 1:3. Čo sa týka jednotlivých ročných období, najviac smrteľných nehôd je medzi októbrom a decembrom (dlhé noci, krátke dni) a najmenej od apríla do júna (dlhšie dni a kratšie noci). Najviac všetkých kolízií sa stane v letných mesiacoch.

chodci-chodte-vpravo1

Práva a povinnosti cyklistov

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev a prilbu.

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Vodič je povinný:

dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť,

vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno, ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,

vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu,

v obytnej, pešej a školskej zóne smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť a ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.

Vodič nesmie:

ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov, zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

predchádzať na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi,

pri odbočovaní doľava nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo,

v obytnej a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

.

.

ODPORÚČAME:

Tri ženy bez práce, ako sa im podarilo začať nový život?

Odkiaľ pochádzajú franské vína ?

Trendová mama: Kúpte si skateboard kočík!

Potápači našli v Baltiku najstaršie šampanské na svete

Cestovanie na dovolenku, ako prežiť dlhé hodiny v aute?

Mnohí cigáni majú vodičské preukazy neoprávnene

tags: okienko pre chodcov naucte sa ako spravne chodi po chodniku